- شفقنا اقتصادی - https://eco.shafaqna.com -

برنامه و بودجه | سند آمایش استان‌ کرمانشاه در کمیسیون تخصصی شورا‌ی‌عالی آمایش بررسی و تصویب شد

شفقنا اقتصادی – در راستای عمل به تکلیف جزء یک بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور و با ابتکار امور برنامه¬ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد آمایش سرزمین استان کرمانشاه با برخی اصلاحات در جلسه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمایش سرزمین بررسی و تصویب شد.
همچنین برخی از بندهای سند آمایش استان تهران نیز قرائت و به علت کمبود زمان ادامه بررسی آن به جلسه بعد موکول شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، این نشست‌ها به صورت منطقه¬ای، برای بررسی و تصویب سند آمایش ۳۱ استان در جلسات کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمایش سرزمین برگزار می‌شود.
شایان ذکر است که پس از برگزاری جلسه‌های مذکور، اسناد برای تصویب نهایی به شورای‌عالی آمایش سرزمین ارجاع خواهد شد.
گفتنی است که بررسی اسناد دیگر استان‌های کشور در روزها و ماه‌ آینده استمرار خواهد داشت.