زمان انتشار : ۱۲ خرداد ,۱۳۹۹ | ساعت : ۱۳:۴۵ | کد خبر : 187155 | پرینت

شفقنا اقتصادی – آتش‌سوزی ها در عرصه های منابع طبیعی و پارکهای ملی کشورمان همانند سایر مناطق مستعد در کشورهای دیگر، با توجه به شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی آنها خواه بصورت طبیعی و یا بطور سهوی و عمدی توسط اشخاص و بهره‌برداران محلی رخ می‌دهند. این پدیده در سالهایی که رطوبت نسبی زمین تحت تاثیر بارندگی ها افزایش می یابد، با توجه به افزایش تراکم پوشش گیاهی،  شدت بیشتری پیدا می‌کند. از طرف دیگر به منظور پیشگیری، کنترل و اطفای آنها نیز شیوه های مختلفی از جمله اعمال برخی شیوه های مدیریتی نظیر ایجاد آتش سوزی‌های مصنوعی کنترل شده و احداث آتش‌بر و … وجود دارد که متاسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. با اینحال سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور‌ با توجه به وجود منابع اعتباری در قالب ردیف‌های اعتباری طرحهای مختلف صیانتی مربوط در مناطق جنگلی زاگرسی، ارسباران و شمال کشور و مدیریت پایدار مراتع کشور، ضرورت دارد با استفاده از ظرفیت نیروهای حفاظتی مربوط در قالب گشت و مراقبت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست از طریق نیروهای محیط بان مستقر در محل، بسیاری از آتش‌سوزی‌ها را در حداقل زمان ممکن کنترل ‌نمایند.

در خصوص اطفای حریق های رخ داده در عرصه های طبیعی، با توجه به مسئولیت سازمانهای جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده طبیعی مربوط، همه ساله در قالب ردیف های مختلف اعتباری در قانون بودجه سنواتی منابع اعتباری مورد نیاز پیش بینی و در اختیار دستگاه اجرایی در چارچوب منابع و درآمدهای وصولی و امکانات دولت قرارداده می‌شود.
برای اطفای حریق علاوه بر شیوه های زمینی، استفاده از اطفای هوایی نیز با استفاده از هواپیما و بالگرد در برخی از کشورها مرسوم می باشد. لیکن در کشور ما این شیوه با توجه به هزینه‌های مترتب بر آن و کمبود منابع و تجهیزات، به صورت محدود با توجه به شرایط پستی و بلندی های مناطق وقوع حریق، اغلب به منظور شناسایی و هلی برد نیروها مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز برای خرید بالگرد توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و یا سازمان حفاظت محیط زیست قابل ذکر است. در حال حاضر در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با داشتن چندین هواپیما، می تواند به عنوان بازوی پشتیبان جهت انجام عملیات سم‌پاشی علیه آفات و بیماریها و برای اطفای حریق در عرصه های منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

– وضعیت اعتبارات اختصاص یافته برای پیشگیری و اطفای حریق
اعتبارات طرح‌های عمرانی
۱- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور: در طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۶ در قالب طرح تامین تجهیزات یگان حفاظت و اطفاء حریق (به شماره طبقه‌بندی (۱۳۰۶۰۲۰۰۱) جمعاً مبلغ ۱۰۵۰ میلیارد ریال به منظور خرید تجهیزات اختصاص یافته است.
۲- سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست: در طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۶ در قالب اجرای طرح های مرتبط محیط زیستی به منظور اقدامات پیشگیری و اطفای حریق جمعا مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
اعتبارات جاری
در طی سالهای ۱۳۹۹- ۱۳۹۶ در قالب ردیف متفرقه هزینه‌ای، تحت عنوان هزینه های اطفای حریق جنگلها و مراتع جمعا مبلغ ۱۴۴ میلیارد ریال و همچنین از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران جمعا مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
اعتبار از محل تسهیلات
علاوه بر موارد مندرج در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن نیز مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال (۱۰۰۰ میلیارد ریال سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال سازمان حفاظت محیط زیست) در سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷ به منظور تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز از جمله حفاظتی و اطفای حریق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در قالب تفاهم نامه فیما بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور، یک موسسه اعتباری به دستگاههای مذکور تامین و پرداخت شده است.
با توجه به موارد فوق الذکر در طی سال های اخیر بیش از ۲۸۴ میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای (از محل منابع ردیف های متفرقه و اعتبارات حوادث غیر مترقبه) و۲۷۰۰ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برای تامین هزینه ها و تهیه تجهیزات مورد نیاز از جمله تجهیزات حفاظتی و اطفای حریق توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است.
شایان ذکر است اعتبار مصوب سال ۱۳۹۹ برای این منظور مبلغ ۱۱۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و ۴۶۵ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بوده است که تاکنون جمعا” مبلغ ۴۹۵ میلیون ریال معادل ۸۵,۵ درصد آن تخصیص یافته است.
قابل ذکر است رییس محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از همکاری های سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره ۶۰۸۸ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ کشور تقدیر و تشکر شده است.