زمان انتشار : ۱۱ خرداد ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۳:۴۶ | کد خبر : 220553 | پرینت
شفقنا اقتصادی_ براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ۴٧.۵ درصد بوده است.

به گزارش شفقنا اقتصادی، درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ۴٧,۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣۴.٨ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩٧، به عدد ۴١٢.٢ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣٧٩. ) ٨.٨ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۴٧.٩)، ۶۶.٣ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ۴٧.۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣۴.٨ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل زمستان ١٣٩٧، با ۶.٢ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (۴٢۵.٩) به عدد ٣٩٩.۴ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٧.۴ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۴٨.٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣٩.٣ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل زمستان ١٣٩٧، با ۶,٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٨ .۴) و  ۶ .٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۵٢.٧) به عدد ۴ ۵.٩ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۵ .٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (۴١.٩ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل زمستان ١٣٩٧، با ١۴,١ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۴٢ .۴) به عدد ۴٧٩.٩ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۵٣.۶) ٨٩.٢ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۶۴.۶ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (۴٧.٣ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان ١٣٩٧، با ۴,۶ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (١٢ .۵) به عدد ١١۵. رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل .٢ درصد افزایش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ۴.٧ درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧، ( .٨ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل زمستان ١٣٩٧، با ۵.٩ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣١ .١) به عدد ٣٢٨.۵ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١. درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش­های خدمات) معادل ٢٢.٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (١۶.٧ درصد) افزایش داشته ­است.

منبع: تسنیم