زمان انتشار : ۳۰ دی ,۱۴۰۰ | ساعت : 17:04 | کد خبر : 281134 | پرینت
, ,

پیچیدگی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۱ / چه کسانی حقوق منفی میگیرند؟

شفقنا اقتصادی – براســاس بودجه سال آینده، اگر فردی بالاتر از ۳۷ میلیون تومان حقوق بگیرد،
میزان افزایش حقوق منفی میشــود وحتی حقوق کمتری دریافت خواهد کرد.
بنا بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ،در صورت تصویــب نماینــدگان مجلــس حداقل
حقوق پایه که در سال ۱۴۰۰چیزی حدو د۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد
یــک میلیون تومانی بــه چهار میلیون و۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش شفقنا روزنامه مواجهه اقتصادی پیچیدگی های افزایش حقوقی را بررسی وآورده است: همچنین بر اســاس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز
حداکثر میتوانند تا ســقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده اســت حقوق گروههــای مختلف
به طور متوســط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوری که بیشترین دریافتی با رشد صفر
درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال خواهد شد.
مقامــات دولتــی در ماه هــای اخیر بر این نکته تاکید گســترده ای کرده اند که
افزایش قدرت خرید را بیش از افزایش صــرف حقوق پیگیری می کنند و در این
مسیر خاندوزی تاکید کرد که بسته های خاص بیمه ای به بازنشستگان، به جای
افزایش نقدی ارائه می شود .
میرکاظمی نیز از شــیوه جدید دولت برای افزایش حقوق پرده برداشت و تاکید کرد که رشد
نقدی حقوق به تنهایی ســبب می شــود چرخه تولید تورم در کشور تداوم یابد. در
این فضاســت که افزایش میزان حقوق به مســاله ای اساســی تبدیل می شود
چرا که میزان افزایش دستمزد نیز اتفاقا بر مبنای میزان رشــد در نظر گرفته شده
برای حقوق کارمندان صورت میگیرد .

در همیــن رابطه، مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس در اظهارنظری عنوان
کرده؛ آنچه در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شــده میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت
۱۰ تا ۳۰ درصد برای حداقل حقوق بگیران
اســت و برای حقوقهای بالاتر کمتر و یا
حتی صفر خواهد بود.

به گفته او، ســقف حقوق کارکنان دولت ۳۷ میلیــون تومان اســت هرچه قدر به
ســقف حقوق نزدیکتر شــود به میزان افزایش آن نسبت به سال ۱۴۰۰ ،نزدیک
به صفر افزایش حقوق خواهند داشت. وی توضیح داده؛ اگر فردی بالاتر از سقف
تعیین شده )۳۷ میلیون تومان( حقوق بگیــرد میــزان افزایش حقوق منفی هم
میشــود و حتی حقوق کمتری دریافت
خواهد کرد.

طغیانی متذکر شده؛ ممکن است درصدافزایــش حقــوق و پلکانهــا تغییراتی
داشته باشد که در حال حاضر این موضوع در حدلایحه است.

پیــش از این رییس ســازمان برنامه و بودجه گفته بود؛ در ســال آینده افزایش
حقــوق به صــورت پلکانی انجام خواهد شــد. بر این اســاس تالش بر این است
کــه حداقــل افزایش اعمال شــده ولی حقوقهای پایین ممکن اســت تا بالای
۳۰ درصــد نیز افزایش یابد اما کســانی که چندین بار افزایش حقوق داشــته اند
کمترین درصد رشــد را خواهند داشــت،بنابرایــن افزایش حقوق بــرای تمامی
کارکنان یکسان نیست.

مسعود میرکاظمی با اشاره به اینکه در حــال حاضــر در یک چرخه منفی حقوق
قــرار گرفتهایم، یادآور شــده بود: اکنون بــه طور مرتب تورم ایجاد میشــود و به
دنبال آن حقوقها افزایش پیدا میکنند.
که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی
و افزایش نقدینگی تورم رشد میکند به عبارتــی ۲۰درصــد افزایش حقوق برای
کارکنــان اعمال میکنیم، ولی تورم برای
عموم مردم ایجاد میشود.
وی تاکیــد کــرده بود: دولت به ســمتی حرکــت خواهد کرد که خلق پول صورت
نگرفتــه و بــه ایــن صــورت نباشــد که
بــرای پرداخت حقوق کارکنان که ســهم
محــدودی در جامعه دارند تبعات و تورم
آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد. رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
خاطرنشــان کرده بود: متاسفانه در حال
حاضــر بهــم ریختگی بالایی در وضعیت حقــوق وجود دارد به طوری که مصوباتی
را گرفتهانــد کــه افزایش بالای حقوق را بــرای برخی کارکنــان ایجاد میکند، اما
مثــا جوان تحصیلکــردهای که تازه وارد
سیستم میشود حقوق پایینی دارد، اما
برنامه ما این اســت تا ســه ســال آینده
بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.