زمان انتشار : ۲۹ شهریور ,۱۴۰۲ | ساعت : 09:39 | کد خبر : 309953 | پرینت
,

روزنامه های اقتصادی | مشکلات کمرشکن!

شفقنا اقتصادی – روزنامه های اقتصادی چهار شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم:

عناوین اخبار روزنامه آسیا در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور
عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد آینده در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد پویا در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد سرآمد در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد مردم در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد ملی در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه امروز در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه جهان اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور
عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه روزگار در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور
عناوین اخبار روزنامه روزگار معدن در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه صمت در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه مواجهه اقتصادی در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور

عناوین اخبار روزنامه نقش اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۹ شهریور