زمان انتشار : ۳۰ شهریور ,۱۴۰۲ | ساعت : 09:29 | کد خبر : 309973 | پرینت
,

وزیر آموزش و پرورش: شیر رایگان هفته ای ۲ بار در مدارس ابتدایی توزیع می شود

شفقنا اقتصادی –  وزیر آموزش و پرورش گفت: شیر رایگان هفته ای ۲ بار در مدارس ابتدایی توزیع می شود .

روزنامه روزگار در یادداشتی نوشت: وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: تمــام دانش آموزان مقاطع ابتدایی سراسر کشور دو بار در هفته شیر رایگان دریافت خواهند کرد.

رضا مراد صحرایی با بیــان اینکــه برنامه ریزی برای جمــع آوری مدارس کانکســی در حال انجام اســت، ادامه داد: بیش از هزار مدرسه از این نوع جمع آوری شده و امیدورام ســال آینــده هــم همین مقــدار را جمع آوری کنیم.
وی گفت: ۲۰ هزار مدرسه در طرح شهید عجمیان شــاداب ســازی شــد و در اختیار دانش آموزان قرار گرفــت و در طــرح شــهید محمودونــد ۲۳۴ هــزار دانش آمــوز شناســایی و ۷۰ هــزار نفــر بــه تحصیــل بازگشــته اند و پیش بینــی می کنــم امســال هــم ۵۰ هزار نفر را به تحصیل بازگردانیم.