نوشته‌ها

,

برجام، نیروی کار را به بازار کشاند

شفقنا اقتصادی-نرخ مشارکت اقتصادی در زنان نسبت به مردان بیشتر افزایش یافته است تمایل به پیدا کردن کار رو به افزایش است؛ این موضوع را هم متولیان بازار کار، هم اقتصاددانان و هم آمارهای رسمی تایید می‌کند.      بنا به گزارش مرکز آمار ایر…