,

پیچیدگی افزایش حقوق در بودجه 1401 / چه کسانی حقوق منفی میگیرند؟

شفقنا اقتصادی - براســاس بودجه سال آینده، اگر فردی بالاتر از ۳۷ میلیون تومان حقوق بگیرد، میزان افزایش حقوق منفی میشــود وحتی حقوق کمتری دریافت خواهد کرد. بنا بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ،در صورت تصویــب نماینــدگان مجلــس حداقل حقوق پایه که در سال …